Welkom bij Deligout!

“Cookie” erbij? Of toch liever een wafel?

Wij maken gebruik van cookies om uw surfervaring aangenamer te maken.

Ontdek meer over onze cookies en hoe u ze kan beheren via ons privacy beleid

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
nl
Belgian quality

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN FACTUURVOORWAARDEN DELIGOUT BVBA

 

1        Voorwaarden en wijzigingen

1.1     Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke offerte, bestelling en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden. Enkel een schriftelijk aanvaarde afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan ons worden tegengeworpen.

 

2.       Bestellingen en leveringen

2.1     Alle prijzen, voorstellen of aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van DELIGOUT. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke bevestiging van DELIGOUT of voor zover deze door DELIGOUT wordt uitgevoerd. DELIGOUT behoudt zich het recht voor om bestellingen (gedeeltelijk) te weigeren. Elke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging van de koper bindt haar onherroepelijk.

2.2     De levering door DELIGOUT en/of in ontvangstname door de koper van de geleverde goederen geldt als bewijs van bestelling van deze goederen, op welke wijze ook.

2.3     Een opgegeven leveringstermijn is louter indicatief en niet bindend. Wijzigingen in bestellingen betekenen automatisch een verlenging van de vermoedelijke leveringstermijn. Indien een voorafbetaling/voorschot voorzien is, vangt de leveringstermijn slechts aan bij de betaling hiervan. Levering na de voorziene leveringstermijn geeft aan de koper niet het recht om ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. DELIGOUT heeft geen voorleveringsplicht.

2.4     De overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van overmacht en toeval die de uitvoering door DELIGOUT zou belemmeren. Dergelijke gevallen van overmacht wettigen vertraging, schorsing of zelfs gehele verbreking van de overeenkomst door DELIGOUT, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

2.5     De koper verklaart dat de leveringsplaats toegankelijk is en de levering op het overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden. Indien de levering door toedoen van de koper niet kan plaatsvinden, kunnen hiervoor extra kosten aan de koper worden aangerekend.

2.6     Het geleverde product/goed kan afwijken van promotionele afbeeldingen.

 

3        Risico overdracht en klachten

3.1     De koper verklaart de nodige vergunningen en toelatingen te bezitten voor het verkopen en verstrekken van de door DELIGOUT geleverde producten.

          De goederen worden geleverd af fabriek en getransporteerd op risico van de klant. Het risico van de producten en goederen gaat ten laatste over op de koper op het ogenblik van de levering, onverminderd de overgang van de eigendom op het ogenblik van volledige betaling door de koper.

3.2     De levering en/of de afname van de koopwaar gelden als aanvaarding van het product en de hoeveelheden. Voor zover de aanvaarding van de leveringen niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit of zichtbare gebreken op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen 48 uur na levering en vóór ingebruikname, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. De bewijslast van de ingeroepen niet-conformiteit of gebreken aanwezig op het ogenblik van de levering, rust op de koper.

3.3     De koper erkent alle noodzakelijke informatie omtrent de bewarings- en bereidingswijze van de producten en alle wettelijke voorschriften omtrent de producten van DELIGOUT ontvangen te hebben. Gebreken ontstaan ten gevolge van een foutieve bewaring of bereidingswijze of oneigenlijk gebruik door de koper etc. kunnen niet tot aansprakelijkheid van DELIGOUT leiden. DELIGOUT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die niet door haar bewezen fout werd veroorzaakt.

3.4     De overeenkomst wordt gesloten met uitsluiting van zijn vrijwaringsplicht overeenkomstig artikel 1643 B.W..

3.5     In geen geval kan de koper een klacht inroepen als voorwendsel om de betaling te schorsen of te vertragen.

 

4        Prijs en Betaling

4.1     De facturen zijn contant betaalbaar te MOESKROEN behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding. Alle klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval aangetekend, gemotiveerd en binnen de 8 dagen na factuurdatum aan DELIGOUT te worden bezorgd.

4.2     Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt automatisch en van rechtswege een nalatigheidsinterest opeisbaar van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de nog openstaande hoofdsom, met een minimum van 150,00 EUR, wegens de buitengerechtelijke en administratieve onkosten verschuldigd.

4.3     In geval een verschuldigd bedrag op de vervaldag niet is betaald, wordt elk ander bedrag dat door de koper uit welke hoofde ook aan DELIGOUT verschuldigd is, van rechtswege opeisbaar. DELIGOUT heeft dan het recht de overeenkomst of het nog uit te voeren deel, te annuleren of op te schorten of desgevallend een waarborg te eisen.

4.4     De koper is steeds verplicht het openstaande bedrag te voldoen en ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van het recht op opschorting van zijn betalingsverbintenis om reden van leveringen welke onvolledig, gebrekkig of laattijdig zou zijn.



5        Waarborgen en ontbinding


5.1     Producten, goederen, materialen en/of installaties geleverd door DELIGOUT, blijven eigendom van DELIGOUT tot volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.2     Indien goederen in bruikleen gegeven zijn aan de klant (bijv. diepvriezer of promotiemateriaal), kan DELIGOUT bij wanbetaling of vermoeden van insolvabiliteit de bruikleenovereenkomst onmiddellijk beëindigen zonder opzegtermijn en zonder schadevergoeding. De klant is gehouden tot onmiddellijk en onvoorwaardelijke afgifte van de goederen.

5.3     Indien twijfel bestaat over de solvabiliteit of liquiditeit van de koper, kan DELIGOUT de leveringen stopzetten tot een voldoende bankgarantie wordt verstrekt voor het nog onbetaalde gedeelte van het contractbedrag. Deze opschorting kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

5.4     Indien de koper zijn order om welke reden ook annuleert, weigert de levering af te nemen of de levering onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd van 35% van de prijs van de ontbonden overeenkomst. Dit onverminderd het recht van DELIGOUT om een hogere schade te bewijzen.

5.5     Bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper heeft DELIGOUT het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 

6        Rechtskeuze, bevoegdheid en Privacy

6.1     Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd op de plaats waar de zetel van DELIGOUT is gevestigd.

6.2     De eventuele nietigheid van een beding opgenomen in de huidige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overige artikels met zich mee.

6.3    Uw persoonsgegevens worden verwerkt enerzijds in het kader van de offerte en het klanten beheer en anderzijds op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wenst kan u ons dat melden via een schrijven aan ons adres.
Via een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u via brief bij ons opvragen.

ontdek onze wafels

Inspiratie & recepten

In onze 30 jaar ervaring ontdekten we enkele heerlijke combinaties met onze wafel. Benieuwd naar enkele mogelijkheden?